Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

z dnia 24.05.2021


I. Definicje

Użyte w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (zw. dalej Regulaminem) pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, wobec której sprzedawca świadczy określone niniejszym regulaminem usługi, zwany dalej również kupującym lub konsumentem;

2. Sprzedawca – Instytut Motywacji Efektywnej Spółka z o.o. ul. Ogrody 9/23, 85-870 Bydgoszcz, NIP: 9532780115, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS: 0000871483, REGON: 387593840 zwana dalej również sprzedającą

3. Regulamin: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

4. Serwis – witryna internetowa nataliapulczynska.pl, poprzez którą strony umowy realizują świadczenia;

5. Test – opracowany przez sprzedawcę test motywacyjny, którego rozwiązanie przez klienta i uzyskane na tej podstawie rezultaty (otrzymany na adres e-mail dokument pdf z wynikiem) stanowią przedmiot umowy pomiędzy stronami;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze sprzedawcą;

7. Faktura – dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję pośredniczących ze sobą stron;

8. Wystawca faktury – podmiot wystawiający fakturę – Instytut Motywacji Efektywnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Ogrody 9 p.23, 85-870 Bydgoszcz, NIP: 9532780115, KRS: 0000871483, REGON: 387593840.II. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu.

2.2 Sprzedawca jest jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za wystawienie faktur oraz zawartość merytoryczną serwisu.

2.3 Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie przez klienta urządzenia z dostępem do sieci internetowej oraz powszechnie występującą w obrocie przeglądarkę internetową (Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Safari).

2.4 Dostęp do niniejszego regulaminu możliwy jest poprzez właściwy odnośnik widoczny na stronie głównej serwisu. Treść regulaminu może być przez klienta kopiowana oraz drukowana w części lub całości;

2.5 Przed dokonaniem zamówienia klient informowany jest o konieczności zapoznania się i zaakceptowania treści regulaminu;

2.6 Klienta korzystającego z serwisu obowiązuje ustawowy zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

2.7 Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz niezakłócający jego działania;

2.8 Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w serwisie odbywa się w zakresie własnego użytku osobistego klienta.

 


III. Świadczenie usług

3.1 Sprzedawca umożliwia kupującemu skorzystanie z opracowanego przez siebie testu motywacyjnego oraz uzyskanie wyników mogących mieć znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym kupującego;

3.2 Rozwiązać test może każda osoba odwiedzająca serwis, jednak uzyskanie wyników na wskazany adres poczty elektronicznej może nastąpić wyłącznie po dokonaniu transakcji w wysokości wskazanej na podstronie informującej o teście.

3.3 Po zapoznaniu się z regulaminem oraz korzyściami z wykonania testu i elementami, które będzie zawierał przesłany na adres e-mail e-book, w celu zakupu testu klient klika w aktywny przycisk „rozwiązuję test” i zostaje on przekierowany do serwisu transakcyjnego przelewy24, gdzie możliwa będzie płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową.

3.4 Wyniki testu zostaną przekazane w ciągu średnio 10 minut, najpóźniej w ciągu 24 godzin od zaksięgowania środków poprzez serwis Przelewy24;

3.5 Uzyskanie wyników z przeprowadzonego testu wymaga wskazania sprzedawcy adresu poczty elektronicznej. Wskazywanie innych danych przez klienta nie jest niezbędne, o ile nie wynika z wyraźnie wskazanej potrzeby uzyskania faktury;

3.6 Przetwarzanie danych osobowych klienta odbywa się wyłącznie na potrzeby przekazania wyników testu, ewentualnie wystawienia faktury. Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, ani wykorzystywane w żadnych innych celach. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce RODO

3.7 Serwis podejmie niezbędne starania w celu zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych klienta stosownie do stopnia zagrożenia.IV. Faktury

4.1. Po dokonaniu płatności istnieje możliwość otrzymania faktury w formie elektronicznej (e-faktura) na podany w formularzu adres e-mail,

4.2. Faktura nie zawiera podatku Vat, gdyż Wystawca jest zwolniony z Vat na podstawie art. 113 ust 1 Ustawy o podatku Vat,

4.3. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiedni punkt i wypełnić wskazane pola; niewskazanie danych w momencie zakupu uniemożliwia otrzymanie faktury,

4.5. Wpisane w formularzu dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do wystawienia i doręczenia faktury i przetwarzane zgodnie z RODO,

4.6. Faktura zostanie wysłana na podany adres e-mail najpóźniej do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakupu,

4.7. Istnieje możliwość przesłania podpisanej faktury listem poleconym; takim wypadku odbiorca faktury ponosi koszty przesyłki.

 

V. Odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne

4.1 Z chwilą wykonania usługi przez sprzedawcę, to jest przekazania wyników testu na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej, traci on prawo odstąpienia od umowy. Powyższe nie ogranicza uprawniania klienta do złożenia reklamacji;

4.2 Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę należy kierować listownie na jego adres biura obsługi klienta: ul. Ogrody 9/23, 85-870 Bydgoszcz lub elektronicznie: kontakt@nataliapulczynska.pl

4.3 By usprawnić rozpatrywanie nieprawidłowości reklamacyjnych klient wskazuje:

- swoje dane, w szczególności adres poczty elektronicznej,

- zarzuty reklamacyjne oraz zakres żądania;

4.4 Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych lub sprecyzowanie zarzutów reklamacyjnych;

4.5 Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od jej otrzymania w formie elektronicznej lub pisemnej, lub od czasu otrzymania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego,

4.6 Odpowiedź reklamacyjną sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w treści reklamacji.

4.7 Przedmiotem reklamacji mogą być, w szczególności, brak dostępu do serwisu, niesłusznie naliczone płatności i in.

 


VI. Postanowienia końcowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5.2 Strony dołożą starań, by ewentualnie powstałe spory rozstrzygnąć polubownie, a gdyby okazało się to niemożliwe, ich rozpatrzenie poddanie zostanie po rozstrzygnięcie sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Natalia Pulczyńska Coach Motywacji Efektywnej

Adres:

  • ul. Wojska Polskiego 65A, p.112
  • 85-825 Bydgoszcz
Pełny kontakt