Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Instytut Motywacji Efektywnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ogrody 9/23, 85-870 Bydgoszcz, NIP: 9532780115, KRS: 0000871483, REGON: 387593840, zwanego dalej Administratorem .

Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- przygotowania odpowiednich dokumentów (np. umów)

- realizacji usług

- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania będzie to odpowiednio:
- czas realizacji usługi

- czas do momentu wycofania zgody.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie zamówienia i realizacji usług.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z Natalią Pulczyńską
e-mail: biuro@instytutmotywacji.pl tel.: 509 153 060

Natalia Pulczyńska Coach Motywacji Efektywnej

Adres:

  • ul. Wojska Polskiego 65A, p.112
  • 85-825 Bydgoszcz
Pełny kontakt